320/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6733.0001