328/2023 – σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022

328/2023 – σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022