376/2022 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, για την «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

376/2022 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, για την «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»