393/2022 – εξειδίκευση της πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6733.0001

393/2022 – εξειδίκευση της πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6733.0001