417/2022 – συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου

417/2022 – συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου