422/2022 – έγκριση την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών» ΟΜΑΔΑ Α

422/2022 – έγκριση την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών» ΟΜΑΔΑ Α