432/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, της Προεκτιμώμενης Αμοιβής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ αρίθμ. ΜΕΛ 01/2022 μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου»