439/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»

439/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»