454/2022 – καταβολή αποζημίωσης σε Βασίλειο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ