460/2022 – λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος συμμετοχής στη διαδικασία με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

460/2022 – λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος συμμετοχής στη διαδικασία με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»