467/2021 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 13ου Βρεφονηπιακού Σταθμού»

467/2021 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 13ου Βρεφονηπιακού Σταθμού»