478/2021 – έγκριση δαπάνης για επιδόσεις δικαστικού επιμελητή Παναγιώτη Ρούτση και θεωρείται κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους

478/2021 – έγκριση δαπάνης για επιδόσεις δικαστικού επιμελητή Παναγιώτη Ρούτση και θεωρείται κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους