Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 2478/13-01-2022

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 2478/13-01-2022

Η υπογράφουσα ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού προβαίνω σήμερα την 31-01-2022 στην ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων από την τριμελή επιτροπή του Δήμου (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56696/03-08-21 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου) αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 2478/13- 01-2022 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝa

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 2478/13-01-2022

More Posts

055/2023 – έγκριση την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών» a

054/2023 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» a