ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2021

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 20η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020  τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού»
  2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «τακτική συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου»
  3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων», Ομάδα Β΄: Προμήθεια Αναρροφητικών Σαρώθρων
  4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου, για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου»
  5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των  ορίων του Δήμου Ιλίου»
  6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. 21303/06-06-2018 συμφωνητικού που αφορά τη μίσθωση ακινήτου επί της οδού Αγίας Αικατερίνης 12, για τη στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ ως προς τον εκμισθωτή.

 

B. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  1. Αποδοχή Δωρεάς έξι (6) βοηθητικών μπασκετών στο Αυτοτελές  Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου μάθησης του Δήμου Ιλίου»

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  1. Μετακίνηση υπάλληλων εκτός έδρας για τη μεταφορά ζωοτροφών προς τις πυρόπληκτες περιοχές

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2021a