ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση δαπάνης σχετικά με τη παραχώρηση του θεάτρου του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
 2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού 2.216.596,72 €, για την εκτέλεση του έργου « Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου»
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ 5054775 η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020»
 5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου»
 6. Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας  για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Κέντρου Γυναικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού  Δήμου Ιλίου»
 7. Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας  για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας   Δήμου Ιλίου»

 

B. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αρίθμ. Π 108/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»
 2. Λήψη   απόφασης έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με τίτλο:  «Ενίσχυση / Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών» (Π 42/2021)
 3. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
 4. Λήψη   απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 02/2022 μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Λ. ΘΗΒΩΝ»
 5. Λήψη  απόφασης  έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του  Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών» (Π 42/2021)
 6. Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/06/2022a