ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/07/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 727/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ για την ολοκλήρωση έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου
  2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
  4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»
  5. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου
  6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

 

B. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

 

 

 Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/07/2022a