ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/07/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ για την ολοκλήρωση έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 23ο Νηπιαγωγείο»

 

B. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται επί των οδών ΑΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – Ο.Τ. 2097 – περιοχής «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ»
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» και συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργειά της

 

 

Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/07/2022a