ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/07/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
  2. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση της με αριθ. 934/2022 Απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου»
  3. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»
  4. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις Ανάγκες του Δήμου»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Καταβολή αποζημίωσης σε Χαραλαμπία ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ του Δημητρίου
  2. Καταβολή αποζημίωσης σε Σταματίνα ΣΩΠΑΚΗ του Δημητρίου

 

 

 Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/07/2022a