ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 6η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (και φωτοτυπικών μηχανημάτων)»
  2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου
  3. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της υπηρεσίας «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα  “ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ” και “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό την μορφή αντιτίμου
  2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023 (αρ. 25 ν. 4829/2021)

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 06/2022 μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»
  2. Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δ.ΥΠ.Α., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Αποδοχή κατανομής  ποσού 183.094,94 € έτους 2022 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2022a