ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/09/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 15η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
  3. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1898/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη πληρωμής διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων Ανακύκλωσης
  4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»
  6. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την    «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 07/2022 μελέτης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ»
  2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  1. Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου μάθησης του Δήμου Ιλίου

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/09/2022a