ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 20η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1628/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
  2. Επιστροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντος ποσού σύμφωνα με το υπ’ αρ 52442/13-7-2022 αίτημα
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δικτύου Αγωγής Υγείας «Φώφη Γεννηματά»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αναστολή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης  για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθμό  13/2022  και  892/2022  αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/09/2022a