ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/10/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 25η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/22  και «Θεατρικό παραμύθι στις 20-11-22»
  3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο»
  4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, για την «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 354/2022 ΑΟΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»

8. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ και ΜΩΡΑΪΤΩΝ – Ο.Τ. 753 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

9. Έγκριση παραλαβής σταδίου μελετών, της μελέτης με τίτλο: Ωρίμανση Μελετών και Υπηρεσιών για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση, Πύκνωση και Λειτουργική Διασύνδεση Κοινόχρηστων Χώρων και Αστικών Υποδομών του Δήμου Ιλίου για τη Δημιουργία Δικτύου Νησίδων Αναψυχής»

 

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

10. Λήψη Απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη χρήση του Κολυμβητηρίου Ιλίου (ΕΚΑ) και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

 

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ανάληψη υλοποίησης της δράσης του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

12. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της αγωγής των Κων/νας Λυκογιάννη κ.λ.π. η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7η -12-2021, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση

 

Ο Δήμαρχος

  

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/10/2022a