ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 15η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6473.0002
  3. Ακύρωση της υπ. αριθ. 376/22 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016),  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης  για τις έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων
  4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2022
  5. Λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 21 – 23 Νοεμβρίου 2022

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που βρίσκεται επί της οδού ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ-Ο.Τ. 1000- περιοχής ΜΙΧΕΛΗ
  2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών & κοινοχρήστων χώρων εργ. Η1/2022
  3. Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της  ΣΑΤΑ

 

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2022a