ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/11/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE» για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της εταιρείας με τον Δήμο Ιλίου
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022»
 4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2023, 2024 και 2025»
 5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο»
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών» ΟΜΑΔΑ Α
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών» ΟΜΑΔΑ Β
 8. Έγκριση 2ου αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ – Β΄- Γ΄

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης  και τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»
 2. Ορθή επανάληψη της 286/02-08-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ98ΩΕΒ-Ν0Ψ) Α.Ο.Ε. με θέμα «Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ»

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/11/2022a