ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/12/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 20η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»
  3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή»
  4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»
  5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για την μεταφορά – μετακίνηση μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»
  6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά  την  «Έκτακτες Συντηρήσεις – Επισκευές Υπαρχόντων Αντλητικών Συγκροτημάτων»
  7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά  την  «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (Ομάδα Β’)
  8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά  την Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (Ομάδα Γ’)

 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δήμου Πετρούπολης  για την παραχώρηση χρήσης του Κολυμβητήριου Ιλίου

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20/12/2022a