ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/01/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 3η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη που θα πραγματοποιηθεί «Διά Περιφοράς» και η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 10.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 11.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

 

 Ο Δήμαρχος

  

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/01/2023a