ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 19η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

 

 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για: α)την έγκριση ή μη της ορθής επανάληψης του  Πρακτικού IΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)» και β)ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 483/29-12-2022 (ΑΔΑ:6ΨΠ4ΩΕΒ-Ε70) Α.Ο.Ε.
  2. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΟΤΤΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΦΕΡΡΩΝ – Ο.Τ. 593 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ)

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για α) παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2023a