ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/02/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 7η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»
  2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 08/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»
  2. Έγκριση παραλαβής σταδίου μελετών, της μελέτης με τίτλο: Ωρίμανση Μελετών και Υπηρεσιών για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση, Πύκνωση και Λειτουργική Διασύνδεση Κοινόχρηστων Χώρων και Αστικών Υποδομών του Δήμου Ιλίου για τη Δημιουργία Δικτύου Νησίδων Αναψυχής»
  3. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Αποδοχή κατανομής ποσού 274.642,42 € για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/02/2023a