ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/04/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η  Απριλίου 2023 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6735 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6736 για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
  3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αναβάθμισης και επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας για ευπαθείς ομάδες _  Νοιάζομαι»
  4. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού»
  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης  αξιολόγηση και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου».

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» και δέσμευση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Λήψη απόφασης για Εκχώρηση Απαίτησης από Ασφαλιστική Αποζημίωση και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/04/2023a