ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/05/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 677/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών  ΔΕΔΔΗΕ
  2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 794/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών  ΔΕΔΔΗΕ
  3. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
  5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 περ. γ΄  του ν.4412/2016, (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτη περίσταση), σύμφωνα με την υπ. αρίθ.  Γνώμη Δ25 ΕΑΔΗΣΥ/2023,  καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 285.545,04€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως 15% καθώς και του Φ.Π.Α.
  6. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» aaμε κωδικό ΟΠΣ 5054775 η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική» 2014-2020

      

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφοράς τους, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»
  2. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ 44Α – Ο.Τ. 979 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/05/2023a