ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την         18η Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.896,00€ του Κ.Α 15.6142.0005
  2. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6495.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας»
  3. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6073.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.»
  4. Έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων σε συνέδριο στο εξωτερικό και ορισμός υπολόγου για δαπάνη οδοιπορικών
  5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»

      

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από την εταιρεία ’’Nisos Advisors’’

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπ. αρ. 78299/25-10-2022  σύμβασης παροχής υπηρεσιών

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Καταβολή αποζημίωσης  σε Παναγιώτα ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ του Κωνσταντίνου

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2023a

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a