ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την        15η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
  2. Έγκριση απολογισμού Δήμου Ιλίου, έτους 2022
  3. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 956/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στα Βραβεία καινοτομίας που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρσοβία στις 11/05/2023
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου Ιλίου»
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»
  6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία  «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 30-06-2023 ΚΑΙ 1-7-2023»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας   ΡΕΠΠΑ ΟΛΓΑΣ δια των κληρονόμων της ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με Κ.Α. 011510 που  βρίσκεται  στο Ο.Τ. 2094 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  2. Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της   ΣΑΤΑ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

  1. Λήψη απόφασης επί της Α.Δ.Σ. 001/2023 του ΤοΣΠΠΑ Ιλίου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας

 

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023a