ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/07/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
  2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»
  3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
  4. Ματαίωση της διαδικασίας που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/1, με αριθμ. πρωτ. 53982/14.07.2023 για τη «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 175.850,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106, παρ. 2α του Ν. 4412/2016

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

6. Α) Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 9767/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών β) καταβολή αποζημίωσης στον Ιωάννη Κροκίδα του Νικολάου

 

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/07/2023a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/07/2023