ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/09/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή από Ιανουάριο 2023 έως και Αύγουστο 2023, συνολικού ποσού 547,31€
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α.Ε. 15.6699.0011
  3. Λήψη απόφασης ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη πρόσθετης δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το 2ο υποέργο
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, απολυμαντικών και αντισηπτικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 161.345,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης ως προς τα τμήματα 1 και 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για το τμήμα 2 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –  τιμής και με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου» προϋπολογισμού 56.701,56 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
  2. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 7668/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)
  2. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/09/2023a