ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/11/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6279.0001
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6733.0001
  3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023»
  4. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» (Α’ ομάδα)
  5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 3ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτοκόλλου 41753/15-06-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη  απόφασης  για  την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης για την «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου»
  2. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/11/2023a