ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/1/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 25η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2024
2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1641/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
3. Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης παγίας προκαταβολής από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023
4. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται το ως άνω τέλος (π.χ. άδειες δόμησης, άδειας μικρής κλίμακας οποιασδήποτε αιτίας κ.α.) και ειδικού λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος
5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το Δημοτικό Γυμναστήριο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»
6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»
7. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ

8. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΚΒ 1955 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Γεωργίου Γκρεπούνη του Ιωάννη λόγω πτώσης σε λακκούβα

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

Πρόσκληση μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την 25/01/2024a