ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/02/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 5η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 21.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 006453.0001

3. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2024 για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

5. Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της συνολική προθεσμίας της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΟΝΟ ως προς τις παραγράφους 4.1.β έως και 4.1.ζ) του άρθρου 4 της Διακήρυξης)» της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης για την «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος & Ανδρέα Παπανδρέου»

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ – Τεύχους Τεχνικών Προσφορών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2024 μελέτης του έργου «Εργασίες επισκευής, διαμόρφωσης στον 9ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Ιλίου»

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή Τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός μελέτης – Τιμολόγιο μελέτης – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Θεσμοθετημένων Προτύπων – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων – Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας – Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας) της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2024 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. ΗΛ/24

11. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

12. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 83147/8.11.2023 ΑΟΕ περί αποδοχής Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) στο Δήμο Ιλίου» με κωδικό ΟΠΣ 6002451 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027»

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

13. Σύνταξη Βεβαιωτικού Καταλόγου

 

  H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

 

  Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/02/2024a