ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/02/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 26η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
 2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 206/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Ιλίου» προϋπ. 272.731,55 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως 20% καθώς και του ΦΠΑ
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» προϋπ. 88.148,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπ. 174.809,83 € (συμπ. ΦΠΑ)
 6. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών διατροφής για εκδηλώσεις / ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπ. 84.333,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%)
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2024»
 8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο
 9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Π.Π.Α.»
 10. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Ε.Δ.Α.Α.Μ.Α.Ε.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ. – Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2023 μελέτης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου)
 2. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της 230/2023 ΑΟΕ περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και στις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω προσθήκης του υποέργου 5 που αφορά την κατασκευή του έργου με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 4. Λήψη απόφασης παράτασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 5. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Ορισμός επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς επίπλων από την εταιρεία GLOSSTECH

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων
 2. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΒΚ 6421 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ζήση Τσιουμάρα του Κων/νου – Λάμπρου, λόγω φθοράς ελαστικού σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δ. Ψαρρού, αρ. 24 – 26

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/02/2024a