ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/04/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ελαστικών»
  4. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων»
  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών οχημάτων του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα, που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την ανέγερση του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου
  2. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Λήψη απόφασης για εκχώρηση απαίτησης από ασφαλιστική αποζημίωση και εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/04/2024a