ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/04/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 25η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2024
 3. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων
 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
 5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους & επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6279.0001
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια γεύματος για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου» (Πρόσκληση ΑΤ08) (Κ.Μ. 39/24) Προϋπ/σμού:  1.876.589,34 €  συμπ. Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2024»
 12. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»
 13. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των Υπηρεσιών του Δήμου
 14. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων ομάδα Δ’»
 15. Λήψη Απόφασης για: α) Ανάκληση της υπ. αριθ. 003/5481/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής β) έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού προσκόμισης εγγράφων – δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας  για τη «προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για το έτος 2023»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)
 2. Έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
 3. Λήψη απόφασης συναίνεσης του Δήμου Ιλίου σχετικά με αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 4. Έγκριση θέσης αναμονής οδηγών και του χώρου υγιεινής της Εταιρείας Ο.Σ.Υ. Α.Ε., επί των οδών Πριάμου και Καματερού επί του παράδρομου της οδού Θηβών μεταξύ των οδών Πριάμου και Καματερού (Νέα Θέση)
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό προτεραιοτήτων οδών έναντι των καθέτων τους σε τμήμα των πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 του Δήμου Ιλίου που περικλείεται από τις οδούς Μανάκη – Αλ. Παναγούλη – Ιπποδαμείας – Ερμιόνης – Μενελάου – Μανάκη
 6. Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Απαγόρευσης Εισόδου Φορτηγών στην οδό Μαρσέλου από οδό Ελαιών έως οδό Δημ. Γούναρη»
 7. Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου στο Βόρειο Τμήμα της οδού από την οδό Ιεράπετρας έως την οδό Δημ. Γούναρη»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης επί της ΑΔΣ 001/2024 του ΤοΣΠΠα περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση της οικονομικής συμμετοχής, για τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου
 2. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Ορισμός:

  • ορίων ηλικία
  • δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων,
  • μορίων,
  • μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Επιστροφή ποσού στον ΟΤΕ ΑΕ
 2. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΜΤ 5361 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Αναστασίου Παπαδόπουλου του Νικολάου λόγω φθορών που υπέστη από εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

   

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/04/2024a