ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 24η Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
 2. Παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής
 3. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη φιλοξενίας κτηνιατρικής ομάδας
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα από 01.07.2023 έως 31.12.2023
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα από 01.01.2024 έως 31.03.2024

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή τευχών δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ. – Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2024 μελέτης του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/24
 2. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 9ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Αποστολή αιτήματος για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2024 – 2025

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΧΒ 7058 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ναπολέοντος – Δημητρίου ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ από χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος

 

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/05/2024a