ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/06/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 12η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6736 για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6735 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης, που αφορoύν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 188.269,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ελαστικών»
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2024»
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών των δομών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Αντικατάσταση αντλιών καυσίμων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 2. Λήψη απόφασης για την 1. έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ως προς το άρθρο 4.1 παρ. α) έως και ζ) της Διακήρυξης» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 2. αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά τους, της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024
 3. Λήψη απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά τους, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ)
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΟΙΚ 03/2022)

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001414 από το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στο δικηγόρο του Δήμου Χαράλαμπο Μιχάλη για δήλωση παραίτησης από κλήτευση

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/06/2024a