ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/06/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 17η Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Δένδρων – Θάμνων – Έτοιμου Χλοοτάπητα -Σπόρου Χλοοτάπητα και Εποχιακών φυτών»
2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»
3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»
4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον κωδικό 53167_ Α.Λ.
5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Καθορισμός αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/06/2024a