Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Ανακοίνωσης Π.Α.γ.Ο. 2023-2024

Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Ανακοίνωσης Π.Α.γ.Ο. 2023-2024

Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα 04-03-2024, στην ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 4845/17-01-2024 ανακοίνωσης (ΑΔΑ:6Ψ2ΒΩΕΒ-ΚΞΠ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2023-24 στο Δήμο Ιλίου.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΟ 2023-24a

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΟ 2023-24a