Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Προβαίνουμε σήμερα την 28-11-2023 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 79873/27-10-2023 (ΑΔΑ:96Κ3ΩΕΒ-Ν08) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρακτικό επιλογής προσωπικού από την οριζόμενη επιτροπή.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 79873/27-10-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥa

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 79873/27-10-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥa