Προμήθεια οστεοθηκών για το οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου

Προμήθεια οστεοθηκών για το οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 106/2024 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια οστεοθηκών για το οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών όπως απαιτείται από τη με αριθμό 106/2024 Μελέτη. Προσφορά  η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 19/06/2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  Τετάρτη 19/06/2024 και ώρα 11:30 π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 106/2024
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 106/2024 Προμήθεια οστεοθηκών για το οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 106/2024  Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και 19/06/2024 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 106/2024

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Γενική Γραμματέας

 

Αναστασία Παπάζογλου

 

ΚΜ 106/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa
Π10624 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa
Π10624 Μελέτηa