24/07/2023 – Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου

24/07/2023 – Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 100.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από το ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών θα απορρίπτονται. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
  2. Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμός Μελέτης 109/23 και ο συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 197715
  3. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 14/07/2023 και ώρα 09:00:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 24/07/2023 και ώρα 15:00:00μμ.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό, ήτοι ποσού: 1.620,00€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.

  1. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030196, Τ.Κ. 131 22, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαράτου, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr).
  2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gra

Π10923 – Μελέτηa

Π10923 – ESPDa

Π10923 – Διακήρυξηa

Π10923 – Έντυπο οικ προσφοράςa

Π10923 – Περίληψη Διακήρυξηςa

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 100.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (ΚΜ:109/23), με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 197715, με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 50896/05-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013010711 2023-07-05), λόγω διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τη με αριθμό 213/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 54978/18-07-2023, η οποία έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 23PROC013101550 2023-07-18 και στην πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον Α.Δ.Α.: 9Ω6ΥΩΕΒ-ΔΕΞ.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μετατίθεται για την 28/07/2023 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετατίθεται για την 03/08/2023 και ώρα 10:00 πμ.
Σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών καθώς και τον χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, θα ληφθεί υπόψιν η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50896/05-07-2023 διακήρυξης.
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, τηλ. επικ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

1. ΑΟΕ 213/23 ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥa

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥa

3. ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΥΨΗΔ 12/07/2023, ΜΕ Α.Π. 32477 ΕΞ 2023, ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣa