«Προμήθεια εξοπλισμού (Ρολόγια χρονομέτρησης προσωπικού)»

«Προμήθεια εξοπλισμού (Ρολόγια χρονομέτρησης προσωπικού)»

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 116/2021 μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 1.215,20€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 116/21 Μελέτης.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναλύονται στη με αριθμό 116/21 Μελέτη.

Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 06/08/2021  και ώρα 10.30 π.μ  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  Παρασκευή 06/08/2021  και ώρα 10.30 π.μ

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:  116/21«Προμήθεια εξοπλισμού (Ρολόγια χρονομέτρησης προσωπικού)»

 

·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ «Προμήθεια εξοπλισμού (Ρολόγια χρονομέτρησης προσωπικού)»

   

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 116/21 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Παρασκευή 06/08/2021  και ώρα 10.30 π.μ  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 06/08/2021  και ώρα 10.45 π.μ

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 116/2021

  1.   Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 

ΚΜ 11621 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π11621 Εντυπο Προσφοράςa

Π11621 ΤεχνΕκθεση a