Έκτακτη προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγουσών και αυξημένων αναγκών

Έκτακτη προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγουσών και αυξημένων αναγκών

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 144/2023 μελέτη που αφορά στην «Έκτακτη προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγουσών  και αυξημένων αναγκών» συνολικού προϋπολογισμού  6.951,44€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και σύμφωνα με τις Τ.Π. της με αριθμό 144/2023 μελέτης. Προσφορές θα γίνονται δεκτές  για το σύνολο των ειδών, προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ομάδας θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/09/2023  και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  22/09/2023  και ώρα 10.30 π.μ

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:  144/2023  «Έκτακτη προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγουσών  και αυξημένων αναγκών»
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την ΚΜ:   144/2023  «Έκτακτη προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επειγουσών  και αυξημένων αναγκών
  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 144/2023  Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την  22/09/2023 και ώρα  10.30 π.μ και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί  στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 8 της με αριθμό 144/2023 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a

Π14423 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π14423 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π14423 – ΜΕΛΕΤΗa