Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 166/2019 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου – ΦΙΛΟΔΗΟΣ ΙΙ» – 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά συνολικού προϋπολογισμού 19.785,32€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών   θα απορρίπτεται.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 30-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ., σε φάκελο κλειστό στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η  προσκόμιση δείγματος φωτιστικού, όπως ακριβώς προσφέρεται και το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό 166/2019 μελέτης.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι:

 

ΘΕΜΑ:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 166/2019 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά             
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρείας με στοιχεία επικοινωνίας»

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 166/2019

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

 

Νίκος Ζενέτος

 

KM 16619 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π16619 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π16619 – ΜΕΛΕΤΗa